Ryzyko a decyzje

Ryzyko a decyzje

Decyzjom podejmowanym przez menedżerów prawie zawsze towarzyszy niepewność i ryzyko. Wprawdzie niepewności losowej nie da się zredukować, jednak można ją rozłożyć między czas, koszt i jakość. Z kolei ryzyko może wystąpić w działaniach koniecznych lub dobrowolnych.

Ryzyko jest abstrakcyjnym pojęciem służącym do opisu niekorzystnych przyszłych zdarzeń lub działań, co do których wystąpienia nie ma pewności. Pojęcie ryzyka jest kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym, gdyż stanowi jedną z niewielu ilościowym miar użyteczności, rozważanych przez menedżera alternatyw decyzyjnych.

Menedżer-decydent oczekuje narzędzi typu \"czarna skrzynka\", pozwalających mu na skuteczne podejmowanie decyzji, których satysfakcjonującą go trafność i słuszność będzie mógł oszacować z odpowiednim wyprzedzeniem przy minimalnym zaakceptowanym przez niego ryzyku. Dlatego też, aby zminimalizować element subiektywny w procesie analizy i oceny ryzyka rozwijana jest od lat 50-tych XX-go wieku, nowa dziedzina wiedzy, zwana Ilościową Analizą Ryzyka.

Nasi specjaliści dysponują zarówno wysokimi kompetencjami jak i odpowiednią infrastrukturą w postaci oprogramowania, do profesjonalnego przeprowadzania IAR w systemach wysokiego ryzyka.

Wiedza i doświadczenie naszych Klientów w zakresie zagrożeń jakie towarzyszą realizowanym przez Nich projektom w połączeniu z kompetencją i solidnością naszych specjalistów w zakresie Ilościowej Analizy Ryzyka oraz ubezpieczeń dają w efekcie Mądrość, a więc praktycznie zweryfikowaną multidyscyplinarną wiedzę , będącą syntezą różnych informacji, jako efekt różnorodnie przetworzonych danych wraz z relacjami jakie między nimi zachodzą, która ułatwi naszym Klientom dokonanie świadomych wyborów i trafnych decyzji.
Schemat procesu dochodzenia od surowych danych do mądrości obrazuje rysunek 10.

\"\"


Rys. 10