Ryzyko a niepewność

Ryzyko a niepewność

Ryzyko i niepewność są pojęciami często ze sobą blisko związanym. Trudności w określeniu elementów składowych ryzyka (wielkość szkody, prawdopodobieństwo zdarzenia szkodowego) powodują, że dokładność oceny ryzyka może być niska. Problem ten obrazuje rys. 7. Im większy przedział wartości, z którego pochodzą dane o prawdopodobieństwie i wartości szkody, tym większa niepewność wyniku -wartości ryzyka co obrazuje szerokość szarej linii. Warunkiem zmniejszenia niepewności jest rzetelność identyfikacji zagrożeń systemu oraz kompetentna analiza ryzyka.

 

\"\"


Rys. 7