Wprowadzenie

Wprowadzenie

Zarządzanie ryzykiem to podejmowanie działań mających na celu:

  • identyfikację zagrożeń,
  • analizę i ocenę ryzyka
  • sterowanie ryzykiem oraz
  • kontrolę podjętych działań.

Celem zarządzania ryzykiem jest ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami.

Celem identyfikacji zagrożeń jest określenie rodzajów zagrożeń, które wiążą się z rozważanym przedsięwzięciem. Ich prawidłowe rozpoznanie jest o tyle istotne, że umożliwia przedsiębiorcy podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed nimi lub redukcję ich skutków.

Analizy i ocenyryzyka dokonuje się stosując różne techniki i mierniki. Ich wybór zależy od rodzaju ryzyka jakie podlega ocenie. Dzięki kwantyfikacji możliwe jest wskazanie tych czynników ryzyka, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Sterowanie ryzykiem to podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ryzyka do dopuszczalnych rozmiarów. W sterowaniu ryzykiem wyróżnić można dwa zasadnicze podejścia:

  • aktywne polegające na oddziaływaniu na przyczyny ryzyka oraz
  • pasywne, koncentrujące się na zabezpieczaniu przed ewentualnymi stratami.

W ramach podejścia aktywnego przedsiębiorca może podejmować następujące działania :

  • unikanie ryzyka - wiąże się z zaniechaniem działalnościi, gdy jest ona obarczona zbyt dużym ryzykiem
  • działania prewencyjne- mają na celu zapobieganie zdarzeniom losowym.
  • przenoszenie ryzykana inne podmioty - wiąże się z transferem odpowiedzialności za pokrycie ewentualnych strat. Może ono przyjmować takie formy, jak np.: ubezpieczenia, gwarancje, poręczenia, transakcje terminowe.

 Podejście pasywne w sterowaniu ryzykiem przejawia się najczęściej tym, że przedsiębiorca tworzy określone rezerwy finansowe, które umożliwią mu pokrycie ewentualnych strat.

Głównym celem kontroli jest badanie efektywności podejmowany działań, mających na celu ograniczenie ryzyka. Do głównych zadań wykonywanych na tym etapie powinny należeć oceny: dokładności zastosowanych metod redukcji ryzyka, efektywności podjętych działań w zakresie sterowania ryzykiem, stopnia zgodności działań z odpowiednimi standardami itp.

Cyrul Dom Brokerski Sp. z o.o. dysponuje odpowiednimi specjalistami oraz narzędziami do profesjonalnego doradztwa naszym Klientom w zakresie zarządzania ryzykiem. W dalszym ciągu prezentacji przedstawiamy strukturę, elementy i przykłady procesu zarządzania ryzykiem.